Sveicinu Jūs!

Sveicinu Jūs Latvijas advokāta Artūra Marģeviča oficiālajā mājas lapā!

Mana advokāta darba galvenais uzdevums – juridisko jautājumu un problēmu risināšana, kuru rodas civiltiesību, krimināltiesību un administratīvo  tiesību jomās.

Latvijas Republikas Satversmes 92. pants garantē katram Latvijas iedzīvotājam tiesības uz advokāta palīdzību. Pamatojoties uz Latvijas Republikas Advokatūras likuma 4. panta 1. un 2.punktiem par advokātu Latvijā var būt zvērināts advokāts un zvērināta advokāta palīgs.

Manas juridiskās darbības kvalifikācijas garantija ir piederība Latvijas Republikas advokatūrai, tā kā esmu zvērināts advokāts, kā arī mans juridisko zinātņu maģistra grāds un mācības Latvijas Universitātes doktorantūrā krimināltiesību katedrā juridisko zinātņu doktores, Latvijas Universitātes profesores Valentijas Liholajas vadībā.

Kas ir advokāts un kāpēc ir nepieciešams viņa darbs sabiedrībai?

Likumdošana atļauj cilvēkam aizstāvēt pašam sevi, taču vai nespeciālists spēs pastāvīgi apgūt tiesu praksi, izstrādāt lietu vešanas stratēģiju un pamatoti sagatavot, piemēram, prasību tiesai vai apelācijas sūdzību?

Tikai advokātam ir tiesības aizstāvēt klientu kriminālprocesos un tikai advokāts atbild par savām darbībām klienta priekšā, pamatojoties uz Latvijas Republikas Advokatūras likumu.

Advokāta darbā pastāv dažādi speciāli instrumenti, kas pieejami tikai juristam advokāta statusā. Piemēram, advokāta pieprasījums.

Ne cietušais, ne aizdomās turētais  pats nevar nosūtīt advokātu jautājumus dažādām struktūrām un instancēm, lai saņemtu informāciju un pierādījumus, kas nepieciešami lietas vešanai, un kas noteikti un apzīmēti likumīgā ceļā.

Es rekomendēju visiem slēdzot jebkurus darījumus un līgumus griezties pie advokāta palīdzības, tā kā tieši profesionāla advokātu darbība novērsīs konfliktus, strīdus un samazinās iespējamos materiālos zaudējumus visām darījuma pusēm vai līguma slēdzējiem.

Bet kad rodas krimināltiesiski jautājumi, tad tikai advokāta iesaistīšanās to risināšanā var nepieļaut nopietnas problēmas nākotnē.

Es sniedzu kvalificētu juridisku palīdzību Latvijas Republikas teritorijā, bet nepieciešamības gadījumā varu sniegt palīdzību Latvijas Republikas iedzīvotājiem  citu valstu teritorijās.

Kā advokātam man ir tiesības aizstāvēt savu klientu – kā cietušo un liecinieku, tā apsūdzēto vai klientu tuvinieku un radinieku intereses krimināllietās: pirmstiesas izmeklēšanas stadijā un tiesā.

Personai, kurai nepieciešama juridiska palīdzība, ir jāatceras, ka tikai advokātiem ir dotas tiesības pieprasīt izziņas, raksturojumus un citus dokumentus no valsts varas orgāniem, vietējo pašvaldību orgāniem, sabiedriski nevalstiskām un citām organizācijām.

Bez tam, advokātam ir tiesības izjautāt personas ar to piekrišanu, kurām, iespējams, ir informācija par lietu, sakarā ar kuru advokāts sniedz tiesisko palīdzību; vākt un piestādīt dokumentus, kuri var tikt atzīti kā lietišķie pierādījumi; bez šķēršļiem satikties ar savu uzticamo, konfidencialitātes ietvaros uz līgumiska pamata piesaistīt speciālistus, lai noskaidrotu radušos jautājumos, fiksēt informāciju un veikt citas darbības, kas nav pretrunā ar likumdošanu.

Advokāta juridiskā palīdzība bāzējas uz viņa profesionālajām zināšanām un pieredzes. Advokātam jādarbojas tikai sava klienta interesēs.

Nevienam nav tiesību prasīt no advokāta ziņas, noslēgtā līguma īpatnības, honorāra lielumu, ko viņš saņēmis no klienta.

Pilnu informāciju par manu profesionālo darbību Jūs atradīsiet manas mājas lapas citās sadaļās.